ชื่อ 
  นามสกุล  
  เลขที่บัตรประชาชน  
  กรองตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายใดๆ